2_edited.png

EXON CAPITAL GROUP

חברת אקסון גרופ

חברת אקסון גרופ האמריקאית מתמחה בייזום, מימון ניהול נכסים ואחזקות. החברה
מתמקדת בייזום בניית פרויקטיי נדל"ן בשווקים מתפתחים עם פוטנציאל צמיחה
גבוהה. על מנת להנגיש השקעות נדלן למשקיעים זרים בשווקי היעד, החברה עובדת
בשיטת "בנה- השכר-תפעל". הדירות מגיעות עם ריהוט וציוד מלא, מוכנות להשכרה
ונרשמות בטאבו המקומי על שם הרוכש

 אחזקות

חברת אחזקות לנכסים בבנייה ובניהול

Home Improvement

חברת אקסון גרופ

חברת אקסון גרופ האמריקאית מתמחה בייזום, מימון ניהול נכסים ואחזקות. החברה
מתמקדת בייזום בניית פרויקטיי נדל"ן בשווקים מתפתחים עם פוטנציאל צמיחה
גבוהה. על מנת להנגיש השקעות נדלן למשקיעים זרים בשווקי היעד, החברה עובדת
בשיטת "בנה- השכר-תפעל". הדירות מגיעות עם ריהוט וציוד מלא, מוכנות להשכרה
ונרשמות בטאבו המקומי על שם הרוכש

 אחזקות

חברת אחזקות לנכסים בבנייה ובניהול

Home Improvement

ניהול

שרות ניהול נכסים מלא בחו"ל עבור בעלי הדירות

Contract

מימון

מימון וייזום פרוייקטי בניית נדל"ן

Money